Location Локација

ДТЦ "Мавровка"
сутерен - лок.72 Б,Скопје

Дарко Џартовски

Адвокат

consultation Контакт

+389(0)78 235 733

info@dzartovski.com

Услуги

адвокатски услуги во речиси сите области на правото.

Адвокат Џартовски Дарко и неговиот тим на соработници адвокати, нуди адвокатски услуги во речиси сите области на правото а во согласност со позитивните законски прописи на Република Македонија, потребните сертификати и лиценци.

СТОПАНСКО ПРАВО
Застапување пред надлежните судови во сите видови на стопански спорови
Застапување на трговските друштва пред надлежните органи на Р.М.
Изготвување на сите видови правни акти, исправи и договори
Стечај
Ликвидација
Регистрација, основање и сите видови на промени во трговските друштва (ДОО, ДООЕЛ, АД, ТП) во Централниот Регистар на Р.М.
Правен „Due Diligence“
ГРАЃАНСКО ПРАВО И ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ
Застапување пред надлежните судови во сите видови на граѓански спорови и постапки
Надомест на материјална и нематеријална штета
Надомест на материјална и нематеријална штета настаната поради сообраќајна незгода, застапување пред надлежните судови и осигурителни компании
Договорно право, состав на сите видови договори, посредување при склучување и реализација
Промет на недвижности, спорови поврзани со недвижен имот, проверка на сопственички статус на недвижност
Сопственост и други стварни права, застапување во имотно-правни спорови, стекнување на право на сопственост по основ на одржувачка
Осигурување и отстварување на права од осигурување, постапки за надомест на штета од осигурување
Наплата на долгови и присилно извршување во соработка со надлежните извршители во РМ
КРИВИЧНО ПРАВО
Застапување на обвинето и осомничено лице пред надлежните судови во РМ, јавните обвинителства, полиција и останатите правосудни органи
Прекршочно право и постапка
СЕМЕЈНО ПРАВО
Застапување пред надлежните Судови во сите видови на семејни спорови и постапки
Развод на брак
Алиментација
Промена на одлука за висина на алиментација
Доверување на малолетно дете на чување и воспитувањње
Промена на одлука за доверување на малолетно дете
Родителски права
НАСЛЕДНО ПРАВО
Иницирање оставинска постапка и застапување пред надлежните Судови и Нотари во Р.М.
Наследнички изјави
Делба на наследство
Тестаменти и тестаментално наследување
НАСЛЕДНО ПРАВО
Застапување пред надлежните судови во сите видови на работни спорови
Договори за работа на определено и неопределено време
Заштита на права од работен однос